دولت و بازیگران غیر دولتی در عراق پسا صدام؛ مطالعه موردی فلوجه عراق(2016-2004)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران