ریشه یابی مؤلفه های تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران