ارتباط خاستگاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در شهروندان تهرانی؛ مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران