نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران