استراتژی نظامی- امنیتی آمریکا در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2016-2001)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران