نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران