ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﻧﮕﺎره ای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1357 -1392)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران