ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی تهران(1384 -1394)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران