ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران