ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران