رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتبازات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران