نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتبازات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران