فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران