استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استاد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران