نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران