نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران