نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی و استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران