نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی