نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم سیاسی،دانشگاه تهران

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان