نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪﮔﺮﻣﺴﺎر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار