در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت و داﻧﺸﻴﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

2 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن