واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ

2 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﻲ علوم سیاسی داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان