نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﺒﺮﻳﺰ

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز