ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج