نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

2 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ داراب

3 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

چکیده

نوشتار حاضر می‌کوشد روند شکل‌گیری رادیکالیسم اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تلاش می‌شود در پاسخ به این سوال که مدرنیسم چه نقشی در شکل گیری رادیکالیسم در مصر داشته این فرضیه بیان گردد که بنیادگرایی اسلامی و نوع افراطی آن یعنی رادیکالیسم اسلامی، قیام و شورشی علیه وضع موجود و نیز بحران چند بعدیِ به وجود آمده در کشورهای اسلامی به طور عام و مصر به طور خاص بعد از ورود مدرنیسم به آن کشورها بوده است. بنیادگرایی اسلامی در واقع پاسخی به مبارزه‌طلبی غرب و واکنشی قدرتمند نسبت به بحران‌های جامعه می‌باشد و معتقدان به این خط ‌مشی آن را هویت جدیدی برای مسلمانان و راه‌حلی برای زوال و انحطاط جوامع اسلامی می‌دانند. به عبارت دیگر، غرب و مدرنیسم علت العلل مشکلات تلقی می‌گردد و چاره درد نابسامانی‌ها در بازگشت به اسلام راستین و ضدت با غرب و ارزش‌های آن دانسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها