نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن

چکیده

نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که چرا روابط ایران و ترکیه همیشه توأم با تضاد و همکاری بوده است و هیچ وقت روابط دو کشور عمیق، گرم و روند تکاملی را نداشته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در شکل گیری الگوی همکاری و تضاد در روابط دو کشور در مقطع زمانی مورد نظر (2008-1989م) سه عامل ایدئولوژی، وقوع جنگ عراق علیه ایران و پیامدهای تغییر و تحولات ژئوپولتیکی منطقه‌ای و بین‌المللی بیشترین نقش را داشته‌اند و این نکته‌ای است که در این نوشتار به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها