نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی

چکیده

پیشبرد سیاست خارجی در جهان معاصر بیش از پیش به انگاره‌سازی‌ها و تصویر سازی‌ها وابسته شده و سیاست خارجی و تامین اهداف و منافع ملی تا حدود زیادی به میزان داشتن منابع و ابزارهای قدرت نرم بستگی دارد. دیپلماسی عمومی‌نیز به‌عنوان یکی از منابع قدرت نرم و از ابزارهای مهم سیاست خارجی به دلیل تحول در ساختار قدرت در جهان و جابجایی منابع قدرت از سخت به نرم از یک سو، و افزایش نقش افکارعمومی‌در مناسبات بین‌المللی، تأثیرگذاری فرهنگ بر روابط بین‌الملل و تاثیرگذاری مردم در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی از سوی دیگر، نقش بسیار ممتازی را در اجرای سیاست خارجی کشورها پیدا کرده است. در این نوشتار سعی شده است؛ ضمن نگاهی گذرا به مفاهیم دیپلماسی عمومی، به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه فرهنگ نیز اشاره شود.

کلیدواژه‌ها