نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

چکیده

سیاست خارجی آمریکا، بویژه در مورد مناطق نفت‏ خیز و به خصوص در رابطه با خاورمیانه، به شدت تحت تاثیر متغیر نفت قرار داشته و دارد. حضور گسترده این کشور در مناطق‏ نفت‏ خیز، به همراه هزینه‏ های گسترده سیاسی و اقتصادی حضور سیاسی و نظامی و همچنین اقداماتی دولت آمریکا برای تضمین عرضه نفت، همگی نشان‏دهنده نقش برجسته این ماده حیاتی در سیاست‏ های کلان نظامی و امنیتی آمریکا هستند. اهمیت این موضوع به حدی است که بدون درک جایگاه نفت در سامان سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا، به آسانی نمی‏ توان درک روشنی از استراتژی‏ های امنیتی و نظامی این کشور داشت. بر این اساس مقاله حاضر با هدف درک این موضوع و همچنین شناسایی اقدامات و سیاست‏های آمریکا با هدف کنترل و تضمین عرضه نفت، به بررسی دکترین‏ های نفتی آمریکا در قالب استراتژی‎‏های کلان نظامی و امنیتی و همچنین جایگاه برجسته نفت در روابط بین‏ الملل کنونی می‏ پردازد. ضمن اینکه در بخش آخر به بررسی دکترین انرژی اوباما، که به شکل ویژه تاکید فراوانی بر کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت از طریق برنامه‏ های همچون روی‏ آوردن به انرژی‏ های جدید، متنوع‏ سازی منابع سوخت و افزایش بهره‏ وری دارد، پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها