نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی

چکیده

جان لاک از برجسته‌ترین نظریه پردازان مالکیت در جامعه بورژوازی بشمار می‌آید که از دیدگاه عقلانی و نسبتاً اخلاقی وی برای توجیه نابرابری در داخل، و کارآمدی استعمار و نظام سلطه در جامعه بین‌المللی در قالب لیبرالیسم اقتصادی سرمایه‌داری بهره گرفته شده است. این مقاله ضمن تبیین اوضاع و احوال اقتصادی انگلستان در زمان جان لاک و چگونگی زوال نظام زمین‌داری و برقراری دولت‌های متمرکز و قوام گرفتن طبقه سوداگر (بورژوازی) با هدف پاسخ به این سوال بنیادی که جان لاک با نظریه «کار- ارزش» و پیوند بین دو مقوله آزادی و انباشت سرمایه چگونه توانست توجیه‌ای اخلاقی و فلسفی برای تسلط ثروتمندان بر توده فقیر در داخل و استعمار انگلستان در نظام بین‌الملل بیابد به رشته تحریر در آمده است. این نوشتار همچنین برانست که با رمز گشایی از نظریه کار- ارزش نشان دهد که چرا و چگونه بحث از مالکیت و احترام به حقوق مالک یکی از بنیادی ترین ارکان اقتصادی لیبرالیستی و تشکیل نظام لیبرالیسم بشمار می‌آید؟

کلیدواژه‌ها