نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

مشارکت سیاسی، به‌ویژه از نقطه نظر حضور در انتخابات، یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعه در حال تحول ایران، محسوب می‌شود. مقاله حاضرکه به بررسی رابطه میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی رای‌دهندگان شهرستان دشتستان و میزان مشارکت سیاسی آنان در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌پردازد، یک تحقیق پیمایشی است که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. به‌منظور گردآوری داده‌های تحقیق از روش پرسشنامه استفاده شده که مرکب از دو بخش نگرش‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی است. هرچند دیدگاه‌های موجود نشاندهنده رابطه مستقیم میان متغیر های بالاست، اما یافته‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش سطح پایگاه‌ها، از میزان مشارکت کاسته شده و بالعکس با کاهش سطح آن، میزان مشارکت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها