نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، تهران، ایران

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم سیاسی، دانشگاه پیام نور، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.