ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﯿﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

3 داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان