نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، آزادﺷﻬﺮ، اﯾﺮان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران