نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تبریز، ایران

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ، اﯾﺮان