آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق کالا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی- گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین