تاثیر کنوانسیون 1980سلاح های متعارف خاص بر حقوق بشر دوستانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب