نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 اسادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با غیبت امام دوازدهم (ع) در موضوع شیوه رسیدن به حکم شرع ی میران  لمرای شریعه اخرلاف  ایجاد شد .بعخی با ا لاقاد به کامل بودن دین بع آن بودند که همه نیازهای ملاشع ان در مجمو ه سرتت و حدیث آمده است و در مقابل،  ده ای دیگع ضعورت اجلاهراد فقیره از حردیث را مطرع  کعدنرد .ایرن اخلاف  به طور خاص در دوران صفویه خود را بازنمایاند و جعیان اصولی و اخباری پدیرد آمرد .در ایرن   در جمع آوری مطالب از روش کلاابخانه ای و در فهم ، پژوهش ضمن اسلافاده از رویکعد پژوهش تطبیقی و توضیح داده ها از روش مقایسه ای اسلافاده نوده است .یافلاه ها  نشان می دهد هع یرک از دو جعیران   به دلیل تأکید یکی بع  قرل و دیگرعی ، اصولی و اخباری در آرا وحید بهبهانی و محمد امین اسلاعآبادی بع نقل، در رویکعد خود به حکومت، رویکعد ملافاوتی را دنبال کعده اند

کلیدواژه‌ها