نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری آینده پژوهی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

چهار عرصه «فکر، علم، زندگی و معنویت» عرصه های مهم الگوی اسلامیایرانی پیشرفت را به
عنوان یک سند بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی کشور تشکیل می دهد. نوشتار
حاضر ضمن تاکید بر همپیوندی و هم افزایی این چهار عنصر بنیادی، تلاش دارد نقش آمایش بنیادین
در تحقق اهداف و الزامات عرصه معنویت را در این الگو توضیح دهد. روششناسی اصلی این پژوهش،
روششناسی آمیخته و استفاده از روش موردی
زمینه ای و نظریه مبنایی است

کلیدواژه‌ها