نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

3 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

جامعه لبنان متشکل از اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی فراوان ی م یباش . وج ود چن ین
گستردگی قومی و مذهبی، بسترساز گسستگی، شکاف، تنش و کشمکشهای فراوان در گستره تاریخی
در این کشور ش ه است. درواقع، هر عضو جامعهی لبنان بیش از آنکه خود را در قالبی ملی تعریف کن
با تأکی بر عناصر فرو ملی بهویژه قومیت و مذهب؛ خود را یک سنی، شیعه، و یا یک مس یحی م ارونی
تعریف میکن . بیشک در چنین جامعهای که از یکس و، بح ران هوی ت تم امی س وو جامع ه را در
برگرفته است و از سوی دیگر مردم با نظام سیاسی خود بیگانهان ؛ نمیتوان انتظاری جز دچار ش ن این
کشور به بحران و ناپای اری سیاسی داشت. این پژوهش با طر این پرسش که «شکاف قومی و مذهبی
چه تأثیری در ناپای اری سیاسی لبنان داشته است؟» و به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه
میپردازد که به نظر میرس وجود فرقهگرایی ش ی و غلبه هویت فرقهای و قومی بر هویت ملی نق ش
تعیینکنن های در ت اوم بحران سیاسی در کشور لبنان ایفا نموده است. یافتهها نیز مبین این است ک ه
شکافهای قومی- مذهبی مهمترین عامل شکلگیری و ت اوم بحران سیاسی در لبنان بوده و این عامل
موجب ناکارآم ی نهادهای سیاسی، ع م شکلگیری هویت ملی و جنگ داخلی ش ه است

کلیدواژه‌ها