نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تلاش دارد عملکرد
جنبش عدم تعهد بعد از جنگ سرد و آینده آن را نقد و بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد
جنبش عدم تعهد در نظام جدید بین المللی در حقیقت به عنوان یک نیروی سوم در مقابل دیگر
قطبها، اتحادیهها، معادلات و ترتیبات اقتصادی- سیاسی جهانی به ایفای نقش میپردازد و در تلاش
است که رفتار قدرتهای بزرگ را در ارتباط با موضوعات جهانی تعدیل کنند. در فضای بعد از جنگ
سرد، این سازمان کنش گری قابل توجهی داشته و با توجه به این که در حال حاضر دو سوم دولتهای
دارای حاکمیت جهانی یعنی حدود بیش از صد کشور جهان در این اتحادیه عضویت دارند، بسیاری از
کارشناسان مطرح بین المللی، بر این اعتقادند که جنبش عدم تعهد نقشی موثر در تعدیل رفتار
قدرتهای بزرگ، تحقق اهداف توسعه ای و سیاسی کشورهای جهان سوم و یا جهان در حال توسعه و
تامین کننده منافع جمعی کشورهای جنوب است

کلیدواژه‌ها