نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق ، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

با توجه به اینکه افراد و نخبگان سیاسی دارای اصول نسبتاً ثابت فکری هستند، لذا مباانی فکاری و
فلسفی آنان و ارزشها و عناصر فرهنگی یک جامعه مطمئناً در شکلگیری دیدگاههای سیاست خارجی
شان تأثیر گذار خواهد بود. لذا شناخت مبانی فکری و اندیشه فلسفی رهبران ونخبگان سیاسی میتواند
در بررسی سیاست خارجی هر کشوری مثمر ثمر باشاد. باا ایاو اوصاا میتاوان گفات، ییوناد میاان
متغیرهای فرهنگی و سیاست خارجی از سه طریق مطالعه اعتقادات و اسطورهها، تصاویر و برداشت ها و
در نهایت عادات و ایستارها مورد بررسی قرار داد. و ایو فرهنگ است کاه از طریاق باورهاا، اساطورهها،
قواعد وهنجارها بر اندیشه و رفتار سیاستمداران اثر میگذارد. لذا در خصوص جمهوری خلاق یایو باه
عنوان مطالعه موردی ایو سؤال مطار اسات کاه آیاا زمیناههای تااریخی و مباانی فکاری لاصال از
اندیشههای کنفوسیوس و دیگر اندیشه های رایج در ایو کشور بر سیاست خارجی ایو کشاور تاثیرگاذار
بوده است و یا خیر. و در صورت ایفای نقش، ایو اثرگذاری را در کدام بخاش از سیاسات خاارجی ایاو
کشور میتوان مشاهده نمود

کلیدواژه‌ها