نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی،گرایش سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه افراد 18 سال به بالای سه قوم فارس، ترکمن و سیستانی مشخص شده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، جداول توزیع فراوانی یک بعدی، دو بعدی و نمودارهای مربوطه به هر قسمت استفاده شده است و در قسمت آماره های استنباطی از ضرایب معناداری T و از میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون (برای مقیاس فاصله ای) و اسپیرمن( برای مقیاس رتبه ای یا ترتیبی) و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته از تحلیل مسیر  استفاده گردیده است و همچنین جهت برازش مدل از مطالعات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نوع قومیت و جنسیت مولفه های عینی که شامل(عدم وجود تبعیض در دسترسی به مدیریت سیاسی، توجه به نظرات اقوام) با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد. و همچنین در بین مولفه های ذهنی(سطح احساس تعلق قومی، احترام به نخبگان) با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد

کلیدواژه‌ها