نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مسئله اصلاحات ارضی که در اواخر دهه 1330 و اوایل ده 1340 ه. ش به دنبال فشار روز افزون آمریکا بر حکومت پهلوی مطرح شده و به مرحله اجرا در آمد بخش آغازین از مفاد انقلاب سفیدی بود که به علت بیگانگی با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز و ناکارآمدیش با مخالفت شدید احزاب و گروه های سیاسی مواجه شد.گروه های سیاسی مختلف من جمله احزاب چپ، ملیون، احزاب مذهبی و روحانیون مبارز هر یک به نحوی به مخالفت با اصلاحات شاه برخواستند و در راستای این مخالفت رویکرد های متفاوتی برای مبارزه با  این اصلاحات اتخاذ کردند. از آنجایی که احزاب و  فعالیت های سیاسی آنها همواره مورد اهمیت بوده و منجر به رقم خوردن تغییرات بسزایی در طول تاریخ است. لذا در پژوهش حاضر برآنیم تا ضمن بررسی اصلاحات ارضی رژیم پهلوی به موضع گیری احزاب چپ ،ملی و مذهبی در قبال این سیاست های اصلاحات ارضی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها