نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

موضوع این پژوهش تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی است. هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی و تبیین جامعه شناختی موثر بر آن می باشد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل زنان و مردان 18 تا 65 سال شهر گرگان بوده است. حجم نمونه 400 نفر از مردم این شهر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد: بین شاخص های صداقت و صراحت و سهیم کردن و تمایلات همکاری جویانه و احساس اطمینان و دینداری رابطه معنی داری با مشارکت سیاسی وجود دارد و علاوه بر این، بنا به آزمون های آماری انجام شده بین تحصیلات و گروه های متفاوت سنی با مشارکت سیاسی نیز تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیلی تبیین جامعه شناختی موثر بر مشارکت سیاسی، در تحلیل رگرسیون نشان می دهد، متغیرهای صراحت و سن و دینداری در معادله باقی ماندند. در تحلیل مسیر، از مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر مشارکت سیاسی، بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته را، متغیر مستقل دینداری به میزان927/0 درصد داشته است. نتیجه حاصل از ضریب تعیین  که برابر با 124/0 درصد است، بیانگر آنست که متغیرهای مستقل بکار رفته در این پژوهش، می توانند این میزان از تغییرات مربوط به مشارکت سیاسی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها