نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.

چکیده

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم دارای ﻣﺴـﺎ ﯾﻞ ﻣﺨﺼـﻮص  ﺑـﻪ  ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ دراﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن و ﺗﻼش دوﻟﺖ ﻫـﺎ ﯾﯽ اﺳـﺖ  ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .از ﻃﺮﻓـ ﯽ ﯾﮑـ ﯽ از اﺑﻬﺎﻣـﺎﺗ ﯽ ﮐـﻪ  در ﻣـﻮرد  ﺗﺤﻘـﻖ  ﻋـﺪاﻟﺖ  در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈـﺮ  اﯾﺸـﺎن  ﭼـﻪ  ﻧـﻮع  ﻋـﺪاﻟﺘ ﯽ ﺑﺎﯾـ ﺪ اﯾﺠـﺎد  ﮔـﺮدد  و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑـﻪ  اﯾـ ﻦ ﻣﺴـﺄﻟ ﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ  ﭘﮋوﻫﺸـ ﯽ ﮐﻤـ ﯽ وﮐﯿﻔـ ﯽ و ﺑـﺎ  ﺑﻬﺮه  ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (در ﻣـﻮرد  ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺗﺂﮐﯿـ ﺪ ﺷـﺪ  .ﺑـﺮ ، ﮔﯿﺮی از ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤـﺪ ی ، ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (در ﺳﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ؛ در ﺑﺨﺶ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﯽ :ﮐـﺎﻫﺶ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟـﺖ  ﻫـﺎ ی ﻣـﺬﮐﻮر  اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗـﻼش  ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫـﺎ ی ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ای و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑـﻪ  دﻟﯿـ ﻞ وﺟـﻮد  ﻣﻮاﻧـﻊ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر ی و اﺟﺮاﯾـﯽ  در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ

کلیدواژه‌ها