نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دکتری مطالعات زنان داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

چکیده

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ   ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ « ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ »  و « ﺗﺠﺪد و ﺗﺸﺨﺺ » ﮔﯿﺪﻧﺰ در ﺑﺎب ﻫﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﯾﺎد و اﻫﺪاف و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺼﻠﺐ،   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ، اﯾﺴﺘﺎ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺘﻀﺎء و ذاﺗﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در درﺟﻪ اول و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎوراﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و اﻧﮑﺎر ﻓﺮارواﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ، ﻫﺎ ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺎل آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺑﺴﺖ.

کلیدواژه‌ها