نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﺣﮑﻤﺖ، تهران، ایران

3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ، تهران، ایران

چکیده

ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف رﺳﺎﻧﻪ ای ﻏﺮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ  ﺟﻨﮓ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘـﺲ از اﻧﻌﻘـﺎد ﺑﺮﺟـﺎم ﻣﯿـﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ، ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ، 1+ 5دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ، آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺗﺮورﯾﺴـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓـﺖ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی و اﻧﮕﺎره ﺳﺎزی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺧﺒـﺎر ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ در ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم، ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ، در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ، اﻟﻌﺮﺑﯿـﻪ و  ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺨﺮاج اﺧﺒـﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﻮﻟﻪ از آن18 ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺿـﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﺧﺒـﺎر ﺿـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی آن ﻫﺎ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﺎره ﺳﺎزی ﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﺑـﻮدن ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن زده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها