نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی محض، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

یکی از راههای ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی، استخراج عناصر، مؤلفهها و شاخصهای آن، از آثـار ادبی گذشته است. این کار، میتواند موجب افزایش کارکردهای هویت ملی و ایجــاد انسـجام و وحـدت ملی در جامعه گردد. در همین راسـتا، پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی جامعهشـناختی سـیر تحـول مولفه های هویت ملی در آثار ادبی انجام شده است. برای این منظور »مدیر مدرسه« جلال آل احمد، بـا بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهـد کـه به مولفه های هویت ملی شامل خلقیات ملی، فرهنگ ملی، جغرافیای ملی و زبان با شاخصهای متفاوت و شیوه های مختلف در این اثر به خوبی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها