نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

چکیده

     از مهمترین مسائل جوامع چند قومی، میزان مشارکت اقوام در فرآیند تصمیم‌گیری کلان جهت ایجاد همبستگی ملی آن کشور است. با مروری بر روند پذیرش حق مشارکت سیاسی، مشخص می‌شود که مشارکت به عنوان یک حق تجلی پیدا کرده تا مردم بتوانند در تعیین خط مشی عمومی، مشارکت و نظارت داشته باشند. از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند دموکراسی، مشارکت شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و رقابت سیاسی است و در ایران همزمان با تشکیل دولت - ملت، اقوام در نقش اجتماعی هویتی در مناسبات سیاسی به نقش آفرینی پرداختندکه بزرگ‌ترین نماد مشارکت و نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات و ازجمله انتخابات مجلس است. از سال 1357 تا 1395، مجموعاً 10دوره انتخابات مجلس برگزارشده که در این مقاله، مشارکت استان های آذری نشین و استان های غیر آذری در دوره‌های اول تا دهم انتخابات مجلس براساس نظریه‌های مشارکت سیاسی و با استفاده از SPSS و آزمون تی مستقل بررسی می‌شود. تحلیل آمارهای انتخابات مجلس و تأثیر آن بر یکپارچگی ملی از طریق SPSS جنبه نوآورانه در این مقاله دارد چراکه تجزیه و تحلیل مشابهی تاکنون انجام نشده است. بر اساس آمارهای موجود، مردمان منطقه آذربایجان (استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان)، مشارکت بالایی در 10 دوره انتخابات مجلس از خود بروز داده و با مشارکتی فعال در عمل، همبستگی خود را با ملت ایران نشان داده‌اند و خود را جزو لاینفک ملت ایران می‌دانند.

کلیدواژه‌ها