نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

     هدف این مطالعه، تعیین سطح و نگرش دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیم سال دوم تحصیلی 95-1394 بر حسب، جنسیت، سن، تأهل، مقطع و دانشکده است. در این طرح، نگرش دینی دانشجویان بر پایه مدل گلاک و استارک (1965) و در چهار بعد (مؤلفه) اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی مورد سنجه قرار گرفته است. در این پژوهش، از روش مطالعه میدانی از نوع توصیفی استفاده شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بوده‌اند که با توجه به روش نمونه گیری طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران 307 نفر به عنوان نمونه مشارکت کردند. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه­ای مشتمل بر 22 سؤال که روایی و پایایی آن تأیید شده و نمرات نگرشی و بر اساس 0 تا 4 تنظیم شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که میانگین نمره نگرش دینی در بعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی بترتیب برابر با 4/17، 2/19، 6/15، 6/11 است. همچنین یافته­ها نشان می‌دهد که اختلاف معناداری بین سطح نگرش دانشجویان دختر و پسر وجود دارد. ضمن آنکه بین میانگین سطح دینداری دانشجویان بر اساس وضعیت تأهل، مقطع، سن و دانشکده نیز اختلاف معنادار است. میزان نمرات کل دانشجویان از نگرش مثبت آن ها (میانگین 8/63) نسبت به مسائل متنوع دینی حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها