نگاه پست مدرن به بحران های بین المللی زیست محیطی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

     اندیشه پست مدرن، محصول قرن بیستم است که با نگاه منتقدانه با هدف به چالش کشیدن بسیاری از اندیشه های پیشین بوجود آمد. در واقع پست مدرنیسم، نوعی وضعیت بی اعتقادی و ناباوری به فراروایت هاست. باتوجه به پیشرفت های علمی و فنی در سطح جهان، تحول عظیمی در رشد صنعتی، اقتصادی و نظامی صورت گرفته که منجر به رقابت شدید بازیگران بین المللی برای دست یابی به منابع اولیه و تولید ثروت گردیده است. در پهنه این رقابت، جهان با چالش های نوظهور زیست محیطی بین المللی اسفناکی چون تغییرات آب و هوا به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین مسأله جهانی، مواجه میباشد که سوغات مدرنیسم است. هنگامی که تحلیل پسامدرنیسم، با تحلیل ریشه های بحران جهانی زیست محیطی همراه شود، آن گاه معلوم می شود که بشر با رویداد تاریخی بی همتایی روبرو هست. در این مسیر بحران های زیست محیطی و منابع طبیعی که جنبه فراملی دارد تنها با مشارکت و رویکردهای بین المللی قابل رسیدگی است. بدین منظور، پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر بر آن است با بررسی اندیشه های صاحب نظران پست مدرنیسم، بحران های بین المللی زیست محیطی را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها