کارکرد امنیتی پلیس در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

     پلیس در هر دوره ای همانند سایر نهادها تحت تاثیر عناصر و مولفه های مختلفی است. گرچه پلیس یک وظیفه و هدف خاص یعنی امنیت و نظم را بر عهده دارد ولی تحقق این مسؤولیت و ابزارهای آن و حتی شاخص های امنیت در هر عصری متفاوت است. در دوره جهانی شدن مفهوم امنیت متحول شده است و امنیت از شاخص های روانی، اقتصادی و نرم افزاری برخوردار شده است. همچنین  نگرش انسان ها به سبک زندگی و تعامل با دیگران متفاوت از گذشته شده است. در عصر جهانی شدن علاوه بر افزایش احساس نامنی و ترس، کارکرد دولت ها دچار دگردیسی شده است. در این شرایط پلیس نیز برای تحقق فلسفه وجودی خود یعنی امنیت با تحولات ساختاری (همانند پلیس فتا، مشارکت شهروندان)، رفتاری (جامعه محور، قانون مداری)، ابزاری (نرم افزاری شدن)، تعامل بیشتر با رسانه ها  و افزایش رضایت شهروندان برخودار شده است.

کلیدواژه‌ها