نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ در ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮی ﮐﺎﻟﺞ، ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ.

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

در  دو ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در زﯾﺴﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮدی- ﺑﻮﻣﯽ - ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻣﺮوزﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ دراﯾﺖ اﺟﺪاد ﻣﺎدی ﻫﻢ ، ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮد در ﻇﻬﻮر زﯾﺴﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺳﻠﺤﺸﻮری ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻘﺎب آﻧﺎن، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد اراﺋﻪ رواﯾﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ زﯾﺴﺘﺎری اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺧﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮد، ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، از آن ﭘﺲ، ﮔﻬﮕﺎه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﮐﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن از ﻫﻮﯾﺖ زﯾﺴﺘﺎری )ﻗﺒﻼً زﯾﺴﺘﻮاره ای(، ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها